Πληροφορίες Προσωπικών δεδομένων

Σας γνωστοποιούμε ότι δεν κρατάμε κανένα στοιχείο πελάτη μας, εκτός αυτών που μας υποχρεώνει η φορολογική νομεθεσία.